กรมอนามัย ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

       ในปีงบประมาณ 2561 นี้ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเน้นหนัก 3 เรื่องคือ

                  1.การพัฒนาคุณภาพห้องฉุกเฉิน ทั้งการเพิ่มอัตรากำลังและพัฒนาทักษะบุคลากร การลดความแออัดในห้องฉุกเฉิน และการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

                  2.การป้องกันควบคุมโรควัณโรค ทั้งการค้นหาผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้ต้องขัง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยเบาหวาน และแรงงาน การสอบสวนโรค และการรักษาผู้ป่วยวัณโรค เพื่อตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคและป้องกันเชื้อวัณโรคดื้อยา ซึ่งขณะนี้อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ80 ตั้งเป้าหมายให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ลดอัตราป่วยให้ต่ำกว่า 10 ต่อแสนประชากรภายในพ.ศ. 2578 ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดและ

                 3.การแก้ไขปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง ซึ่งปัจจุบันมี 87 แห่ง ลดอัตราหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 6

                                                                                                                                                                                                                                              ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 30 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลเพิ่มเติมที่

http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=103835

วันที่ประกาศข่าว : 2017-12-01

ปรับปรุงล่าสุด : 2017-12-01

จำนวนการเข้าชม : 1664