กิจกรรม

แสดง 1 ถึง 20 จาก 171 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
1พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2561หอประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล2017-09-28
2การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561หอประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล2018-01-16
3กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ณ โรงเรียนบ้านแหลไหล่ หมู่ 6 ต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี2018-01-25
4โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2018-01-29
5พิธีมอบใบประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร โรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ตำบลบ้านแดงตำบลบ้านแดง2018-02-13
6การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับอำเภอ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล2018-02-16
7จัดกิจกรรม “ หมอชวนปั่น ปันบุญ ” อ.ตระการพืชผล2018-02-16
8โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขในชมชนต้นแบบตำบลนาสะไม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใหม่เจริญ ต.นาสะไม องตระการพืชผล 2018-02-22
9โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการด้าน IQ EQห้องประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล2018-03-15
10วันอสมแห่งชาติประจำปี2561เกาะกลางหนองขุหลุ2018-03-20
11โครงการsmart อสม 4.0หอประชุมอำเภอตระการพืชผล2018-03-28
12โครงการขับเคลื่อนธรรมมาภิบาลในหน่วยงานด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปี2561ห้องประชุมสสอ.ตระการพืชผล2018-03-29
13โครงการบริจาคโลหิต 63 พรรษา ร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หอประชุมอำเภอตระการพืชผล2018-03-29
14โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 รอบ 6 เดือนหลังห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2018-04-05
15โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้บุคลากรสาธารณสุข (KM) ประจำปีงบประมาณ 2561ห้องประชุม นิพนธ์รีสอร์ท อำเภอชะอำ2018-04-21
16พชอ.ตระการพืชผล จัดกิจกรรม “ประกาศเจตนารมณ์ ตำบลเกษม ตำบลต้นแบบการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก “วัดเกษมสำราญ ตำบลเกษม อ ตระการพืชผล 2018-04-25
17การประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2561หอประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล2018-04-30
18สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล 2018-05-12
19ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี2018-07-03
20นำเสนอผลงานวิชาการระดับจังหวัดประจำปี 2561 สนง สสจ อุบลราชธานี2018-06-27