กิจกรรม

แสดง 21 ถึง 40 จาก 171 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
21นำเสนอผลงานวิชาการเวทีชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561รร สุนีย์แกรนด์ อุบล2018-06-22
22การประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดหมู่ 6 บ้านโนนบก ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี2018-07-11
23อบรมฟื้นฟูความรู้ทักษะผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผลห้องประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล2018-07-13
24ประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ภายใต้แนวคิด “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี2018-07-18
25งานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ภายใต้แนวคิด “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 แห่งการพัฒนา"และงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 15ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี2018-07-19
26อบรมการคัดกรองภาวะหกล้ม ภาวะข้อเข่าเสื่อมและภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุอำเภอตระการพืชผลห้องประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล2018-07-18
27พิธีวางศิลาฤกษ์ อริยธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณภูมิบ้านดอนกลาง ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี2018-07-15
28ประกวดการดำเนินงานโรงเรียนสุขบัญญัติ ปี 2561ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี2018-07-10
29พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผลณ วัดอันตรมัคคาราม ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล2018-07-10
30ประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ปี 2561ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี2018-07-09
31ประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มัธยมระดับกลาง ระดับเขตตรวจราชการที่ 13 ประจำปีการศึกษา2561โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 2018-08-09
32รพ.สต.โพนเมือง จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 รพ.สต.โพนเมือง2018-08-03
33รพ.สต.คำแคนน้อย ประชุมเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงรพ.สต.คำแคนน้อย2018-08-03
34โครงการประชุมวิชาการประจำเดือน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2018-08-03
35โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีศาลากลางบ้านแดงและบ้านทม ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี2018-09-10
36 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเกษม (รพ.สต.คำสมิง)รพ.สต.คำสมิง2018-08-31
37โครงการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (To be number one) ในสถานศึกษา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลหอประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล2018-09-05
38ประกวดการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2561 (ระดับโซน)ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี2018-09-05
39กิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้าน ลอกคลองระบายในหมู่บ้าน รพ.สต.โพนเมืองรพ.สต.โพนเมือง2018-09-05
40ติดตามการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกระเดียน ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผลบ้านกระเดียน ม.1 ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล2018-09-06