กิจกรรม

แสดง 161 ถึง 171 จาก 171 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
161วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล2020-08-21
162 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ตรวจร้านค้าและมอบป้ายร้านค้าที่ผ่านการตรวจประเมินอำเภอตระการพืชผล2020-12-21
163 วันที่ 19 ธันวาคม 2563 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานส่งมอบบัตรเลือกตั้งหอประชุมอำเภอตระการพืชผล2020-12-19
164วันที่ ​22 ​ธันวาคม​ 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง ได้ลงพื้นที่ลงสอบสวนโรคและแนะนำทำการกักตัวที่บ้านอำเภอตระการพืชผล2020-12-22
165วันที่ 8 ธันวาคม 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและตัวชี้วัด และพิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (MOU)ประจำปี2564ห้องประชุมอุดมสุข โรงพยาบาลตระการพืชผล2021-01-08
166การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ ในวันที่ 11 มิถุนายน​ 2564ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2021-06-11
167ประชุมหารือแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19  กรณีมีผู้ป่วยเข้ามาในพื้นที่ ในวันที่ 10  มิถุนายน 2564ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล2021-06-10
168Kick Off การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 อำเภอตระการพืชผล และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด -19 ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคหอประชุมโรงพยาบาลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล2021-06-07
169ร่วมกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  “มีแล้วแบ่งปัน”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคไปเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือ ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนบ้านทม ตำบลบ้านแดง2021-06-03
170ลงพื้นที่วัดอุณหภูมิให้เด็กนักเรียนตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 /ไข้เลือดออก ได้สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ดตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล2021-06-01
171ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกาจับ  ออกประเมินมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ตามแบบประเมิน Thai Stop COVID plus 44 ข้อ  พร้อมทั้งบูรณาการงานป้องกันโรคไข้เลือดออก สุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายด้วย ค่า CI=0ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล2021-06-14