กิจกรรม

แสดง 161 ถึง 171 จาก 171 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
161โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อประชาชนสุขภาพดี รพ.สต.คอนสายรพ.สต.คอนสาย2018-09-10
162โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขในชมชนต้นแบบตำบลนาสะไม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใหม่เจริญ ต.นาสะไม องตระการพืชผล 2018-02-22
163โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการด้าน IQ EQห้องประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล2018-03-15
164โครงการเยี่ยมบ้าน ให้บริการเชิงรุก โดยทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2018-10-03
165โครงการโรงเรียนผู้สูงตำบลตระการรพ.สต.โพนเมือง2018-10-05
166โรงงานน้ำดื่มน้ำเเข็งลานทอง อำเภอตระการพืชผล บริจาคน้ำดื่มให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล 2020-04-20
167โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในอำเภอตระการพืชผล จัดให้มีจุดคัดกรองและบริการในรพ.สต.เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 อำเภอตระการพืชผล 2020-03-27
168โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในอำเภอตระการพืชผลจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อำเภอตระการพืชผล 2020-04-24
169ให้บริการฉีดวัคซีน และตรวจสุขภาพฟันนักเรียนรพ.สต.ตระการ2018-10-03
170๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงหอประชุมที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล2020-08-12
171“ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” โรงเรียนบ้านโพนเมือง ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล2018-12-24