ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และ “ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2563”

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และ “ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2563” เครือข่ายสุขภาพอำเภอตระการพืชผล 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอุดมสุข โรงพยาบาลตระการพืชผล

วันที่โพสต์ : 2019-11-26 สถานที่ : ห้องประชุมอุดมสุข โรงพยาบาลตระการพืชผล