อำเภอตระการพืชผลจัดตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ภายใต้การอำนวยการของนายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผลนายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล มอบหมายให้ทีมเจ้าหน้าที่รพ.สต. ร่วมตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อปท.  ณ  จุดตรวจสี่แยกบ้านนาไฮ-กุดข้าวปุ้น  อำเภอตระการพืชผล โดยแบ่งเวรเข้าจุดตรวจจำนวน 3 ผลัด ได้แก่ ผลัดที่ 1 เวลา 08:00 - 16:00 น. ผลัดที่ 2 เวลา 16:00 - 24:00 น. และผลัดที่ 3 เวลา 24:00 - 08:00 น. เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือ กลุ่มที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โดยมีกิจกรรม คือ ตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เจล และ การให้สุขศึกษาเรื่องการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) 

วันที่โพสต์ : 2020-03-27 สถานที่ : จุดตรวจสี่แยกบ้านนาไฮ-กุดข้าวปุ้น  อำเภอตระการพืชผล