โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในอำเภอตระการพืชผลจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของ นายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ได้มอบหมายให้ 
ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง จนท.รพ.สต, ผู้นำชุมชน  อสม. ร่วมจัดกิจกรรม Big cleaning Day เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

1.ผู้นำชุมชน อสม. อบต.ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจ่ายข่าว       
2.ผู้นำชุมชนออกร่วมกับ อสม.ทำความสะอาด สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ ถนน                                      
3.อสม.สำรวจลูกน้ำยุงลายทุกหลังคาเรือน หาค่า HI,CI ใส่ทรายอะเบท
4.ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนตัวเอง                                          
5.อสม.ร่วมกับผู้นำชุมชนเคาะประตูบ้านค้นหากลุ่มเสี่ยงโควิด 19       
6.มอบใบรับรองผู้กักตัวครบ  14  วัน

วันที่โพสต์ : 2020-04-24 สถานที่ : อำเภอตระการพืชผล