จุดคัดกรองโรค COVID 19 สถานที่แยกนาไฮ - กุดข้าวปุ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2563

 วันที่​  23 เมษายน 2563 
จุดคัดกรองโรค COVID 19 
สถานที่แยกนาไฮ - กุดข้าวปุ้น 
นายสมบัติ  สมน้อย
 นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.หนองเต่า
และนางสาวคลิตา  ของหลง นักวิช่การสาธารณสุข
 รพ.สต.กุง
ปฏิบัติหน้าที่ผลัดที่ 1 เวลา 08.00 - 16.00 น. 
ขอรายงานการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)
   สรุปผลการปฎิบัติ ดังนี้
        1.)เรียกตรวจรถ  รวมจำนวน  34 คัน
        -รถยนต์  33 คัน
        -รถจักรยานยนต์ 1 คัน
        
สรุปการเดินทาง
        -ระหว่างจังหวัด     15 คัน
        -ภายในจังหวัด,อำเภอ 19 คัน
        2.)ตรวจวัดอุณหภูมิของคนขับรถและผู้โดยสาร  34 ราย
        -อายุต่ำกว่า6ปี 0 ราย
           - อายุตั้งแต่ 6 - 70 ปี 34ราย
           - อายุ 70 ปีขึ้นไป 0  ราย
    ผลการตรวจและซักประวัติไม่พบผู้ป่วยและผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่อย่างใด 
           3.)การให้คำแนะนำ
           - แนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางและการเก็บทิ้งที่ถูกวิธี 
           - การเว้นระยะห่างเมื่อต้องโดยสาร   ในรถที่มีผู้โดยสารหลายคน
            - แนะนำการทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำและสบู่บ่อยๆเพื่อลดความเสี่ยงในการรับและแพร่เชื้อโรค

วันที่โพสต์ : 2020-04-23 สถานที่ : แยกนาไฮ - กุดข้าวปุ้น