นางวัชราภรณ์ พิมพกรรณ์ ผอ.รพ.สต.ห้วยฝ้ายและนายนาวิน ลาวชัย ผอ.รพ.สต.โคกน้อย ได้ออกประชาคมเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก

 วันที่ 21เมษายน  2563 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ได้มอบหมายให้รพ.สต.ห้วยฝ้าย นำโดย นางวัชราภรณ์ พิมพกรรณ์  ผอ.รพ.สต.ห้วยฝ้ายและนายนาวิน ลาวชัย ผอ.รพ.สต.โคกน้อย ได้ออกประชาคมเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ศาลาวัดอโศการามหมู่ที่ 1 โดยผู้เข้าร่วมประชาคม ได้แก่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน.  ผู้นำชุมชน อสม.และชาวบ้าน ม.1และ 12 
    หลังจากนั้น ได้ออกเยี่ยมผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพ ม.11 บ้านหัวดอน. จำนวน 4 ราย ที่ได้รับแจ้งมาทางจังหวัดว่าต้องการความช่วยเหลือในระหว่างกักตัว เจ้าหน้าที่และทีม อสม. ได้ออกติดตามเยี่ยม พบว่า ต้องการความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย อาหารเครื่องและของใช้สอยอื่นๆ และได้กรอกในแอพพ้นภัยเรียบร้อยแล้วค่ะ

วันที่โพสต์ : 2020-04-21 สถานที่ : ศาลาวัดอโศการามหมู่ที่ 1