นายณรงค์ แผลงศร มอบหมายให้ นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC) Covid-19

 วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
นายณรงค์ แผลงศร มอบหมายให้ นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC) Covid-19 โดยมีผอ.รพ.สต.พร้อมกับเจ้าหน้าที่รพ.สต.ทั้ง 29 แห่ง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conferrance WebEX เพื่อลดความเสี่ยงตามนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่โพสต์ : 2020-04-23 สถานที่ : ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล