เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตระการพืชผลร่วมกับเทศบาลตำบลตระการพืชผลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านค้า แผงลอยขายอาหารในตลาดสดเทศบาล 1 อำเภอตระการพืชผล

วันที่ 8 พ.ค. พ.ศ.2563 ภายใต้การอำนวยการของนายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล ร่วมกับ นพ.อุดม โบจรัส ผอ.รพ.ตระการพืชผล
และนายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สสอ.ตระการพืชผล รพ.ตระการพืชผล ปลัดอำเภอ
เทศบาลตำบลตระการพืชผล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านค้า แผงลอยขายอาหารในตลาดสดเทศบาล 1 อำเภอตระการพืชผล
เพื่อป้องกันควบคุมโรค COVID-19 โดยมีมาตรการ ดังนี้

1.ผู้ขายและผู้ซื้อทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย
2.เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร
3.ทีม อสม.และผู้นำชุมชน ทำการคัดกรองผู้มาในตลาดทุกคน พร้อมบริการเจลล้างมือ
โดยเปิดให้มีทางเข้า ออก แค่ 2  ทาง

ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ค้า และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี 

วันที่โพสต์ : 2020-05-08 สถานที่ : ตลาดสดเทศบาล 1 อำเภอตระการพืชผล