โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการด้าน IQ EQ

จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้าน IQ EQ

วันที่โพสต์ : 2018-03-15 สถานที่ : ห้องประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล