นางศิวาภรณ์ เงินราง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงเยี่ยมพื้นที่รพ.สต.ห้วยฝ้าย มอบนโยบายการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 15 พ.ค.2563  นางศิวาภรณ์ เงินราง
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม
การดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
ในพื้นที่ หมู่ 1 , หมู่ 12 ตำบลห้วยฝ้าย
พัฒนา โดยมีนายณรงค์  แผลงศร
สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล และ
คณะร่วมต้อนรับ มีกิจกรรม ดังนี้
1. นำเสนอสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
อำเภอตระการพืชผล และตำบลห้วยฝ้าย
2. สุ่มค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 12 ตำบล
ห้วยฝ้าย พบค่า HI=9.09  CIวัด=20  CI
รร.= 0
3. มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะ
มาตรการควบคุมโรคในระดับอำเภอ
และตำบล

วันที่โพสต์ : 2020-05-15 สถานที่ : ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา