ทีม MCATT เครือข่ายสุขภาพจิตโรงพยาบาลตระการพืชผลร่วมกับรพ.สต.สะพือได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจ สอบสวน และให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 กรณีพบผู้กลับจากต่างประเทศและต้องดำเนินการ LQ+HQ

14/5/63 เวลา 13.30-15.10น ทีมMCATTตระการพืชผล(รพช+รพสต.สะพือ)​พร้อมด้วยทีม CDCU สะพือ และอสม.ได้เข้าเยี่ยมเยียวยาจิตใจ  กรณี
เดินทางกลับจากญี่ปุ่น และเข้ารับการ  LQ ที่ ศูนย์ ที่กทม.จัดให้14วัน และเดินทางกลับตระการฯ ในวันที่ 6/5/63 โดยเครื่องบิน  และผู้เดินทางกลับมี
ความคับข้องใจประเด็นการสื่อสารจาก ศูนย์ กทม.ว่าครบ แล้ว สามารถ​ใช้ชีวิตในชุมชนได้ตามปกติ เมื่อเดินทางกลับถึงอำเภอตระการพืชผล
มารดา+บิดาได้จัดโซนนิ่ง ให้HQ ที่เถียงนา ห่างจากบ้าน ประมาณ 1กม.+ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลจึงได้
มอบหมายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพือ ประสานทีมพยาบาลเยียวยาจิตใจลงพื้นที่ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  และประเมินความเสี่ยงพบไม่เข้าเกณฑ์ปัจจุบัน
อาการทั่วไปปกติดี เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้สังเกตอาการที่บ้านอย่างน้อย 14 วัน โดยการสังเกตตัวเองและวัดไข้ทุกวัน ให้กินร้อน ช้อนกลางของตนเอง
ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย ออกกำลังกาย เว้นระยะห่างจากคนในครอบครัว อย่างน้อย 2 เมตร แยกอาหาร/สิ่งของเครื่องใช้ แยกห้องนอน
ห้องน้ำ หากมีไข้หรืออาการผิดปกติให้แจ้ง อสม.และเจ้าหน้าสาธารณสุข ทางไลน์และโทรศัพท์ทันที 

วันที่โพสต์ : 2020-05-14 สถานที่ : ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล