วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ดำเนินงานเรื่องโครงการ"รักเหนือรัก”ในระดับศีล 5 ป้องกันโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ภายใต้การอำนวยการของนายอภิชาติ  วิลามาศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกุง ได้มอบหมายให้นางสาวเพ็ญงาม กำเนิดสิงห์ นักวิชาการสาธารณสุข ดำเนินงานเรื่องโครงการ"รักเหนือรัก”ในระดับศีล 5 ป้องกันโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยได้เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน 
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชมรมผู้สูงอายุตำบลโนนกุง นักเรียน และภาคีเครือข่ายในชุมชน สมัครเข้าร่วมบำเพ็ญความดี ร่วมกับองค์กรบ้านเกื้อรัก เพื่อเป็นต้นแบบเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนถือศีล 5 มี "รักเหนือรัก" ให้สังคม ตั้งแต่วันที่สมัครถึงวันสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วันที่โพสต์ : 2020-05-28 สถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกุง