วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563

"คนตระการไม่ทอดทิ้งกัน"


  วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ภายใต้การอำนวยการของนายสมมาฏฐ์  โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล มอบหมายให้ นายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานเปิด ค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากอำเภอตระการพืชผล  ซึ่งดำเนินการภายใต้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมสนับสนุน การป้องกันบำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน กลุ่มเป้าหมายคือ แกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอตระการพืชผล จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

วันที่โพสต์ : 2020-08-21 สถานที่ : โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล