วันที่ 8 ธันวาคม 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและตัวชี้วัด และพิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (MOU)ประจำปี2564

    เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตระการพืชผลโดยพญ.จุไรรัตน์ ทุมนันท์ ประธานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตระการพืชผล นายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและตัวชี้วัด และพิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (MOU)ประจำปี2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน80คนโดยได้รับเกียรติจากท่านพันจ่าเอกเทพศิรินทร์ อิ่มใจปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอุดมสุข โรงพยาบาลตระการพืชผล

วันที่โพสต์ : 2021-01-08 สถานที่ : ห้องประชุมอุดมสุข โรงพยาบาลตระการพืชผล