โครงการsmart อสม 4.0

วันนี้ 28มีค 61 อำเภอตระการพืชผลจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อำเภอsmartอสม 4.0   ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล 
โดยมีท่านนายอำเภอตระการพืชผล นายนคร ศิริปริญญานันท์ ประธานคณะกรรมการพชอ. ให้เกียรติเป็นประธานและมอบหมายภารกิจ อสม ในการสนับสนุนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์พชอ.อำเภอตระการพืชผล “คนตระการไม่ทอดทิ้งกัน “ในการดูแลสุขภาวะของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการช่วยฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเกิดอุบัติเหตุในชุมชน และได้รับเกียรติจาก นางศิวาภรณ์เงินราง เลขาพชอ.ได้บรรยาย SMART อสม 4.0 
มีอสมเข้าร่วมอบรมจำนวน345คน ทั้งนี้ อสม ได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่ออนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนต่อไป

วันที่โพสต์ : 2018-03-28 สถานที่ : หอประชุมอำเภอตระการพืชผล