โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเกษม (รพ.สต.คำสมิง)

 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 นางศิวาภรณ์ เงินราง สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเกษม (รพ.สต.คำสมิง) พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ อสม. ผู้เข้าร่วมโครงการ และได้สนับสนุนวิทยากร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล คือ 1. นายวิษณุพร รุ่งเรือง 2. สอ.หญิง ขมาภรณ์ พสุนนท์ ในการให้ความรู้แก่ อสม. ในครั้งนี้

วันที่โพสต์ : 2018-08-31 สถานที่ : รพ.สต.คำสมิง