โครงการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (To be number one) ในสถานศึกษา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล

ด้วยวันที่ 5 กันยายน 2561 
นางศิวาภรณ์ เงินราง สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (To be number one) ในสถานศึกษา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 ณ หอประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล โดยมีคณะครู นักเรียน และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว

วันที่โพสต์ : 2018-09-05 สถานที่ : หอประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล