ประกวดการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2561 (ระดับโซน)

ด้วยวันที่ 5 กันยายน 2561 
บ้านคอนสายหมู่ 5 และโรงเรียนบ้านคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมประกวดการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2561 (ระดับโซน) ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่โพสต์ : 2018-09-05 สถานที่ : ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี