กิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้าน ลอกคลองระบายในหมู่บ้าน รพ.สต.โพนเมือง

5 กันยายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โพนเมือง ออกประชุมสัญจร อสม. ครั้งที่ 5 ที่บ้านโพนเมือง ม.3,7 พร้อมด้วยร่วมกับภาคีเครือข่าย  ประชาชนจิตอาสา ผู้นำชุมชน อบต.  อสม.ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ทำความสะอาดหมู่บ้าน ลอกคลองระบายในหมู่บ้านโดยได้รับความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำจาก อบต.ตระการ และกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชน ตรวจลูกน้ำทุกครัวเรือน ม.3 จำนวน 195 ครัวเรือน ค่า HI = 3 ค่า CI = 5 ม.7 จำนวน160 ครัวเรือน ค่า Hi = 0  ค่า. Ci = 4 ทั้งนี้ได้ทำลายภาชนะที่พบลูกน้ำใส่ทรายอะเบท ให้คำแนะนำครัวเรือนที่พบลูกน้ำและครัวเรือนที่ไม่พบเพื่อไม่ให้มีลูกน้ำ ไม่มียุง ไม่มีไข้เลือดออก

วันที่โพสต์ : 2018-09-05 สถานที่ : รพ.สต.โพนเมือง