โครงการเยี่ยมบ้าน ให้บริการเชิงรุก โดยทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล

การดำเนินงานตาม โครงการเยี่ยมบ้าน ให้บริการเชิงรุก โดยทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ปีงบประมาณ 2561

วันที่โพสต์ : 2018-10-03 สถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล