กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

รพ.สต.ตระการ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.ตระการ ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และให้กลุ่มผู้สูงอายุได้มีโอกาสมาพบปะรวมกลุ่มทำกิจกรรม เช่น สมาธิดั่งดอกไม้บาน ออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจก่อให้เกิดชีวิตและสังคมเป็นสุข โรงเรียนผู้สูงอายุเปิดเรียนครั้งที่ 3 รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกมีนักเรียนสมัครใจเรียนจำนวน 60 คน บรรยากาศนักเรียนผู้สูงอายุที่เข้าเรียน มีความสุข เรียกเสียงหัวเราะกันทั้งห้อง และได้รับการสนับสนุนสถานที่วัดจอมศรีมณีวรรณ บ้านตระการ ม.1 ในการทำกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้

วันที่โพสต์ : 2018-09-28 สถานที่ : รพ.สต.ตระการ