ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อรังและการป้องกันการเกิดโรค

คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เซเป็ด ร่วมกับ อสม หมู่2 ได้ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อรังและการป้องกันการเกิดโรค การส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส โดยมีผู้รับบริการ จำนวน 96 คน

วันที่โพสต์ : 2018-10-04 สถานที่ : รพ.สต.เซเป็ด