โครงการโรงเรียนผู้สูงตำบลตระการ

 เวลา 08.00-12.00น รพ.สต.โพนเมือง ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงตำบลตระการ เป็นการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2561

ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตระการ วัตถุประสงค์ของโครงการ                                                    

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งทางกายและสติปัญญา                                                                                

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ประสบการณ์ให้กับเพื่อนผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชนได้                                              

3.เพื่อให้ผู้อายุได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประสบการณืการต่างๆระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันเอง                                                    

สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตระการ ในวันนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมทั้งหมด 38 คน

วันที่โพสต์ : 2018-10-05 สถานที่ : รพ.สต.โพนเมือง