พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลตำบลตระการพืชผลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มที่ 4

อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันที่  10 มกราคม 2562 
นางศิวาภรณ์ เงินราง สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลตำบลตระการพืชผลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มที่ 4 ณ เทศบาลตำบลตระการพืชผล

วันที่โพสต์ : 2019-01-10 สถานที่ : เทศบาลตำบลตระการพืชผล