การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านคำสมิง หมู่ที่ 11 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล

อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันที่ 3 มกราคม 2562
นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านคำสมิง หมู่ที่ 11 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ทันตแพทย์หญิงน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล
นางศิวาภรณ์ เงินราง สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ชุมชนและประชาชนร่วมพิธีในครั้งนี้
สรุปผลการดำเนินกิจกรรมดังนี้

1.ตรวจรักษาโรคทั่วไป  301  คน
2.ตรวจรักษาทางทันตกรรม 116  คน
3.บริการแพทย์แผนไทย 58 คน
รวมจำนวนผู้รับบริการ (ข้อ 1+2+3) จำนวน 475 คน
4.ส่งต่อผู้ป่วย 23 คน
5.บริการตัดผม 115 คน
6.ให้สุขศึกษา 535 คน
7.งานบริการปศุสัตว์ 57 คน
8.ให้ความรู้และคัดกรองมะเร็งเต้านม 60 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม มอบยาสามัญประจำบ้าน ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และบูรณาการกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ของหน่วยงานราชการระดับจังหวัดและอำเภอ

วันที่โพสต์ : 2019-01-03 สถานที่ : โรงเรียนบ้านคำสมิง หมู่ที่ 11 ตำบลเกษม