สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลและคณะเดินทางไปมอบเวชภัณฑ์ยาและอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอตระการพืชผล

อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันที่ 4 - 6 กันยายน 2562
นางศิวาภรณ์ เงินราง สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบเหตุอุทกภัย พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์ยา อาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอตระการพืชผล และให้คำแนะนำชาวบ้านในการดูแลสุขภาพช่วงประสบเหตุอุทกภัย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วันที่โพสต์ : 2019-09-04 สถานที่ : อำเภอตระการพืชผล